Návštěvní řád
středa květen 24, 2017
Register
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE

Dny otevřených dveří letiště Čáslav

(POŘADATELEM AKCE JSOU 21. ZÁKLADNA TAKTICKÉHO LETECTVA ČÁSLAV A JAGELLO 2000)

Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník akce zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat tento Návštěvní řád akce.

POŘADATEL AKCE JE OPRÁVNĚN:

 • při nedodržení Návštěvního řádu akce vyvést pomocí pořadatelské služby návštěvníka z areálu akce;
 • dávat pokyny účastníkům akce za účelem: zachování bezpečného průběhu konání akce, bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku;
 • provádět kontroly na úseku požární ochrany;
 • měnit program akce v případě mimořádné události (povětrnostní podmínky, hrozícího bezpečnostního ohrožení apod.).

 

NÁVŠTĚVNÍK AKCE SE ZAVAZUJE:

 • udržovat pořádek;
 • chovat se slušně k ostatním návštěvníkům akce a pořadatelům;
 • nenarušovat průběh akce;
 • dodržovat Návštěvní řád akce, řídit se pokyny pořadatelů a právními předpisy.

 

V AREÁLU AKCE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • vstupu s domácími zvířaty, a to zejména psy a kočkami, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP apod.);
 • vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek;
 • vnášení a manipulace se: zbraněmi a jejich maketami, zábavnými pyrotechnickými předměty, předměty ohrožujícími bezpečnost, psychotropními látkami, laserovými ukazovátky, drony a jinými létajícími modely;
 • vnášení a distribuce nafukovacích balónků a jiných létajících předmětů;
 • rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm;
 • vstupu osobám mladších 15 let bez doprovodu dospělé osoby;
 • umisťovat jakékoliv propagační a reklamní materiály v areálu akce bez písemného souhlasu pořadatele akce
  bez písemného souhlasu pořadatele akce prodávat zboží, provádět peněžní sbírky a žebrat.

 

V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, OZNAMUJE NÁVŠTĚVNÍK AKCE TUTO UDÁLOST VOLÁNÍM NA TÍSŇOVÁ ČÍSLA:

 • Hasiči – 150;
 • Záchranná služba – 155;
 • Policie – 158;
 • Evropské číslo tísňového volání – 112;


 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 • Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 • Některé body programu se vyznačují zvýšenou hladinou hluku. Návštěvníci akce by měli vhodným způsobem a prostředky chránit svůj sluch, především pak sluch svých dětí.
 • Návštěvníci akce by měli před vstupem do areálu akce poučit svoje děti, jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu.
 • Doporučuje se vybavit děti vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (toto stanoviště je označeno v orientačním plánu areálu akce).
 • Návštěvník akce bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel může pořizovat zvukové a obrazové záznamy zachycující jeho podobiznu či projevy osobní povahy a že tyto záznamy může pořadatel zveřejňovat za účelem propagace akce.


Na viděnou
na Dni otevřených dveří
letiště Čáslav!